TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Your Success is our vision

NGHỆ THUẬT PHÁ TAN GIỚI HẠN DẪN DẮT

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ: NGHỆ THUẬT PHÁ TAN GIỚI HẠN DẪN DẮT(01/08/2019)

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS.ĐINH VIỆT HÒA,

Khai giảng: 01/08/2019

Bế giảng: 07/08/2019

Giảng viên: TS.ĐINH VIỆT HÒA,

Đăng ký nhận tư vấn